Startpagina

Orgelkring

Orgels

Agenda

Archief

Pers

Links

Contact

ANBIANBI -gegevens


 

Naam: Stichting Orgelkring Assen e.o.

RSIN: 8508.68.415

Kamer van Koophandel: 534. 046. 88 [ K.v.K Noord Nederland ]

Fiscaal nummer: 8508 68 415 ANBI beschikking: 80. 250

IBAN: NL31 ASNB 0772 9257 04 (staat op naam van J.P. Dwarshuis)

Postadres: De Woert 12, 9411 LZ Beilen

Mailadres: orgelkringassen@gmail.comDoelstelling is het stimuleren van de belangstelling voor orgels en orgelmuziek in Assen en omstreken. De stichting wil dit doel bereiken door het organiseren van orgel gerelateerde activiteiten zoals bijvoorbeeld concerten, excursies, workshops.
Inkomsten worden verkregen door entreegelden en/of collectes bij de georganiseerde activiteiten en het werven van sponsoren per georganiseerde activiteit.
De verworven gelden worden uitsluitend besteed aan het organiseren van activiteiten. Deze gelden worden beheerd door de penningmeester. Deze legt jaarlijks verantwoording af aan het bestuur.

Het bestuur van de Orgelkring Assen bestaat uit de volgende personen:

Wietse Meinardi: Voorzitter

Geert Jan Pottjewijd: Secretaris

Jacob Dwarshuis: Penningmeester

Folkert Minnema: Lid

Inge Meinardi: Lid


De leden van het bestuur worden voor hun werkzaamheden niet betaald. Zij krijgen alleen een onkostenvergoeding indien zij kosten maken voor de stichting zoals bv. reiskosten.
De Stichting heeft in 2020 door de Corona-maatregelen maar 1 activiteit kunnen organiseren:  een orgelconcert op 3 oktober in de Maranathakerk te Assen vanwege sluiting van de kerk en verkoop van het orgel naar België.
In 2021 wordt in het najaar ook maar 1 of 2 concerten georganiseerd. De plannen voor 2022 hangen af van de stand van zaken rond het Corona-pandemie.Baten en lasten 2020


Baten

Entreegelden 556,50

Sponsoren 920,00

Totaal Baten 1476,50

  

Kosten  

Kosten algemeen 48,12

Kosten betaalrekening 21,05

Kosten concertorganisatie 173,42

Betaling musici 850,00

Totaal Lasten 1092,59

  

Saldo Baten en Lasten 383,91

  


Balans per 31-12-2020

Activa  

Vaste activa  0,00     

Vlottende activa 0,00  

Liquide middelen    

Bankrekening 429,27  

  

Totaal:  429, 27  


Passiva  

Eigen Vermogen:  429,27

Langlopende schulden:  0,00

Kortlopende schulden  0,00

Crediteuren:  0,00

  

Totaal  429,27